Fes-te Soci

Insertar dades
- Les dades que consten en el formulari d'alta de soci/a, només poden ser introduïdes per majors d'edat:
Sóc major d'edat
- Qui introdueix les dades per fer l'alta del soci/a ?
- Introdueix les teves dades:
* Tipus Identificació
* Identificació
* Nom
* Cognoms
* Sexe
* Data de naixement
(dd/mm/aaaa)
* Adreça
* Població
* Codi Postal
* Email
Telèfon fixe
* Mòbil
Tens llicència FEEC?
Núm. FEEC
Modalitat llicència FEEC
* Secció a la que vol pertànyer
* Dades bancàries (IBAN)
Titular del compte bancari
Tens algun familiar (vinculat al mateix compte bancari) que sigui soci del club?
Nom del Familiar soci


Autoritzo al Club Muntanyenc Sant Cugat a abonar al compte bancari indicat, del qual sóc el titular o cotitular, els rebuts que siguin presentats al cobrament, constituent la present una autorització expressa a efectes de la Llei 16/2009 de 13 de novembre de serveis de pagament.*
Sóc coneixedor que per ésser soci/a del club Muntanyenc tinc uns drets i deures que es recullen als Estatuts i al Reglament de Règim Intern de l'Entitat.*
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 15 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades consignades en la present sol·licitud seran incorporades a un fitxer de titularitat del Club Muntanyenc Sant Cugat amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'inscripció, i d'ésser utilitzades per dur a terme l'activitat, així com de mantenir-lo informat de les nostres activitats i remetre-li informació que li pugui semblar d'interès en relació amb la nostra activitat. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a: Club Muntanyenc Sant Cugat, C/ Sant Bartomeu 11, 08172 de Sant Cugat del Vallès o al correu cmsc@cmsc.cat. *
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, autoritzo (com a candidat a soci/a o pare/mare/tutor legal del menor) al Club Muntanyenc a que pugui aparèixer en imatges corresponents a activitats organitzades pel CMSC i publicades a llocs web, vídeos i fotografies destinades a la difusió pública (diaris, revistes, exposicions, etc.), amb caire no comercial del Club Muntanyenc Sant Cugat.


* Aquests camps són obligatoris


- Introdueix les dades del Tutor/a o Pare/Mare:
* Tipus Identificació
* Identificació Tutor/Pare/Mare
* Nom Tutor/Pare/Mare
* Cognoms Tutor/Pare/Mare
* Telèfon mòbil Tutor/Pare/Mare
* Email Tutor/Pare/Mare
* Relació amb el candidat/a a soci/a
- Introdueix les dades a candidat a soci/a:
* Tipus Identificació
* Identificacio
(Per menors insertar el Cat Salut)
* Nom
* Cognoms
* Sexe
* Data de naixement
(dd/mm/aaaa)
* Adreça
* Població
* Codi Postal
* Email
Telèfon fixe
* Mòbil
Tens llicència FEEC?
Núm. FEEC
Modalitat llicència FEEC
Nº Cat Salut (Sense espais)
(Menor de 18 anys)
Centre estudis
(Menor de 18 anys)
* Secció a la que vol pertànyer
* Dades bancàries (IBAN)
Titular del compte bancari
Tens algun familiar (vinculat al mateix compte bancari) que sigui soci del club?
Nom del Familiar soci


Autoritzo al Club Muntanyenc Sant Cugat a abonar al compte bancari indicat, del qual sóc el titular o cotitular, els rebuts que siguin presentats al cobrament, constituent la present una autorització expressa a efectes de la Llei 16/2009 de 13 de novembre de serveis de pagament.*
Sóc coneixedor que per ésser soci/a del club Muntanyenc tinc uns drets i deures que es recullen als Estatuts i al Reglament de Règim Intern de l'Entitat.*
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 15 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades consignades en la present sol·licitud seran incorporades a un fitxer de titularitat del Club Muntanyenc Sant Cugat amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'inscripció, i d'ésser utilitzades per dur a terme l'activitat, així com de mantenir-lo informat de les nostres activitats i remetre-li informació que li pugui semblar d'interès en relació amb la nostra activitat. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a: Club Muntanyenc Sant Cugat, C/ Sant Bartomeu 11, 08172 de Sant Cugat del Vallès o al correu cmsc@cmsc.cat. *
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, autoritzo (com a candidat a soci/a o pare/mare/tutor legal del menor) al Club Muntanyenc a que pugui aparèixer en imatges corresponents a activitats organitzades pel CMSC i publicades a llocs web, vídeos i fotografies destinades a la difusió pública (diaris, revistes, exposicions, etc.), amb caire no comercial del Club Muntanyenc Sant Cugat.


* Aquests camps són obligatoris